ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


1. Taraflar:
a) www.gubretasbahcem.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sk. No: 1 34732 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (Bundan böyle "GÜBRETAŞ" olarak anılacaktır).
b) www.gubretasbahcem.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")


2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme'nin konusu GÜBRETAŞ'ın sahip olduğu internet sitesi www.gubretasbahcem.com.tr'den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.


3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, www.gubretasbahcem.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, GÜBRETAŞ'ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, GÜBRETAŞ tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından GÜBRETAŞ'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, GÜBRETAŞ'ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye www.gubretasbahcem.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. Üye, www.gubretasbahcem.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri haklarına ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. www.gubretasbahcem.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin GÜBRETAŞ'la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. GÜBRETAŞ'ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. GÜBRETAŞ, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.gubretasbahcem.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden GÜBRETAŞ'tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, GÜBRETAŞ'ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, GÜBRETAŞ'ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. GÜBRETAŞ'ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, GÜBRETAŞ'ın hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. www.gubretasbahcem.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı GÜBRETAŞ mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.11. GÜBRETAŞ tarafından www.gubretasbahcem.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.12. GÜBRETAŞ kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. GÜBRETAŞ, üyenin www.gubretasbahcem.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
3.13. GÜBRETAŞ'a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında GÜBRETAŞ ve GÜBRETAŞ iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, www.gubretasbahcem.com.tr'ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, GÜBRETAŞ ve GÜBRETAŞ iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, GÜBRETAŞ ve GÜBRETAŞ iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, GÜBRETAŞ ve GÜBRETAŞ iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, GÜBRETAŞ ve GÜBRETAŞ iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece GÜBRETAŞ ve GÜBRETAŞ iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, elektronik posta, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve GÜBRETAŞ ve GÜBRETAŞ iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini www.gubretasbahcem.com.tr'nin müşteri hizmetleri bölümüne iletebilir.
3.14. GÜBRETAŞ, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya GÜBRETAŞ'a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) GÜBRETAŞ ve GÜBRETAŞ web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.15. GÜBRETAŞ web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye GÜBRETAŞ web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.16. GÜBRETAŞ, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya GÜBRETAŞ web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.17. GÜBRETAŞ, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.18. Taraflar, GÜBRETAŞ'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek, kesin ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.19. GÜBRETAŞ, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu talebini www.gubretasbahcem.com.tr'nin müşteri hizmetleri bölümüne iletebilir.


4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya GÜBRETAŞ tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. GÜBRETAŞ üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


5. İhtilafların Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

MÜŞTERİLERE /TÜKETİCİLERE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

İnternet Sitesi                         : www.gubretasbahcem.com.tr

Telefon Numarası                   : 0 (216) 468 50 50

E-Posta Adresi                       : [email protected]

Adres                                    : Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Kat: 12-30-31 34732 Kadıköy/İstanbul

 

Veri Korumanın Genel İlkeleri

 

Kişisel verilerinizi veri koruma hukukunun genel ilkelerine uygun bir şekilde işliyoruz. Bu ilkeler şunlardır;

 

  • Kişisel verilerin şeffaf, hukuka uygun ve adil olarak işlenmesi,
  • Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi,
  • Kişisel verilerin yalnızca belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmesi,
  • Doğru ve güncel tutulması,
  • Veri işleme amacıyla bağlantılı süre kadar muhafaza edilmesi,
  • Güvenli bir şekilde saklanması.

 

Ne Tür Veriler Topluyoruz?

 

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak yürüttüğümüz faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 4. maddesinde ve Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (General Data Protection Regulation) 5. maddesinde öngörülen genel ilkeler ile uyumlu olarak işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki şartlar kapsamında yine aşağıda belirtilen yöntemler aracılığıyla işlenmektedir.

 

İnternet Sitesi Üyelik Kaydınızın Gerçekleştirilmesi

 

Amaç: İnternet sitemiz olan https://www.gubretasbahcem.com.tr adresinde yer alan “Üye Ol” butonu kapsamında siteye üyeliklerin alınması

İşlenen Kişisel Veriler: Ad, soyad, mail adresi, hesap bilgileri, cep telefonu, adres, doğum tarihi, ticari elektronik ileti tercihi.

Veri İşleme Yöntemi: İnternet sitesinde yer alan formlar aracılığıyla otomatik yollarla.

Hukuki Sebep: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m.5/2-c)

 

Ticari Elektronik İleti Gönderim Süreçleri

 

Amaç: Gübretaş Bahçem internet sitesinde yürütülen süreçler kapsamında ilgili kişilere kampanya, duyuru ve bilgilendirmelerden haberdar etmek amacıyla.

İşlenen Kişisel Veriler: Ad, soyad, telefon numarası, mail adresi, ticari elektronik ileti tercihi (mail-SMS)

Veri İşleme Yöntemi: İnternet sitesinde yer alan formlar aracılığıyla otomatik yollarla.

Hukuki Sebep: Açık rızanın varlığı. (KVKK m.5/1)

 

Üyelik Olunmadan Gerçekleştirilen Satın Alma Süreçleri

 

Amaç: Üye olmadan gerçekleştirilen satın alma faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla.

İşlenen Kişisel Veriler: Ad, soyad, adres, telefon numarası, mail adresi, posta kodu, fatura tercihi, TCKN.

Veri İşleme Yöntemi: İnternet sitesinde yer alan formlar aracılığıyla otomatik yollarla.

Hukuki Sebep: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m.5/2-c)

 

Fatura Süreçleri

 

Amaç: Satın alınan ürünlere ilişkin olarak fatura süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

İşlenen Kişisel Veriler: Ad, soyad, adres, telefon numarası, fatura tercihi, TCKN.

Veri İşleme Yöntemi: İnternet sitesinde yer alan formlar aracılığıyla otomatik yollarla.

Hukuki Sebep: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m.5/2-c)

 

E-Bülten Kayıtlarının Alınması

 

Amaç: Gübretaş Bahçem internet sitesinde yürütülen süreçler kapsamında ilgili kişilere kampanya, duyuru ve bilgilendirmelerden haberdar etmek amacıyla.

İşlenen Kişisel Veriler: Mail adresi

Veri İşleme Yöntemi: İnternet sitesinde yer alan formlar aracılığıyla otomatik yollarla.

Hukuki Sebep: Açık rızanın varlığı. (KVKK m.5/1)

 

Üyelik Hesabı Yönetimi

 

Amaç: Üyelerin alışveriş geçmişi ve hesap bilgilerinin kontrolünü sağlaması amacıyla.

İşlenen Kişisel Veriler: Ad, soyad, mail adresi, hesap bilgileri, cep telefonu, adres, doğum tarihi, ticari elektronik ileti tercihi, sipariş geçmişi, fatura bilgileri.

Veri İşleme Yöntemi: İnternet sitesinde yer alan formlar aracılığıyla otomatik yollarla.

Hukuki Sebep: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m.5/2-c), İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m.5/2-f)

 

Açık Rıza Süreçlerine İlişkin Önemli Not

 

Açık rızanız kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak “Kişisel verilerimin işlenmesine açık rızam vardır.” ilgili tik butonlarını işaretleyerek yahut e-bülten bölümüne mail adresinizi yazdıktan sonra “Onayla” seçeneğine basarak açık rızanızı gösterebilirsiniz. İnternet sitemiz üzerinde yürütmüş olduğumuz faaliyetlere ilişkin olarak açık rıza verme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Bu kapsamda açık rıza vermemeniz halinde tarafınıza ilişkin ilgili faaliyetlerin yürütülemeyeceğini bildirmek isteriz. Vermiş olduğunuz açık rızayı her zaman geri alabilirsiniz. Açık rızanın geri alınması halinde açık rızaya dayalı olarak işlenen kişisel veriler imha edilecektir.

 

Aktarım

İşlenen kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

 

İlgili Kişi Hakları

Ayrıntılı bilgi için https://www.gubretas.com.tr internet sitemizi ziyaret edebilir, KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre bize iletebilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

 

Kişisel verilerinizi, kişisel verilerinizin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla bağlantılı ve ölçülü bir şekilde genel ilkelere uygun olarak işlemekte ve saklamaktayız. Saklanan kişisel verilerin güvenliği için her türlü teknik ve idari tedbir almakta ve verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilerin de bu tedbirlere uygunluğu denetlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi işleme amacı ve sebebi, ilgili mevzuatın gerektirdiği süre ve hukuki yükümlülüklerimiz gibi unsurları gözeterek saklamaktayız. Belirtilen kriterlere göre eğer bir kişisel verinize ihtiyacımız kalmamışsa ve kanunen saklama yükümlülüğümüz de bulunmuyorsa söz konusu kişisel verilerinizi imha etmekteyiz.

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR